Irys M.D.S. S.C. Dębica
WITAJ NA NASZEJ STRONIE
MAPA STRONY | KONTAKT
Rozpuszczalnik nitro - celulozowy

Do farb i lakierów nitrocelulozowych ogólnego stosowania. Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Powtarzające się narażeni może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palic tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszcznia skóry. Nosić okulary lub ochronę twarzy. Nie wprowadzać do kanalizacji. W razie połknięcia niezwłocznie zasiędnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietkę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Resztki płynnego porduktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowanie należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia. Produkt zawiera benzynę ekstrakcyjną.

Produkt dostępny w opakowaniach:
0,5 l, 5 l, 10 l, 200 l.
Pobierz Adobe Reader\
pliki wymagają programu Acroba Reader       pobierz
Rozpuszczalnik nitro-celulozowy
powiększ